Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Umowa spółki

 

§ 22

Głosowanie na Zgromadzeniach Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz głosowaniach nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

 

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem pierwszego pełnego roku działania Spółki.

§ 24

Za należyte prowadzenie księgowości spółki odpowiada Zarząd.

§ 25

Maksymalną wysokość zobowiązań Spółki z tytułu prowadzonej działalności poręczycielskiej określa "Regulamin działalności poręczycielskiej" z zachowaniem warunku określonego w § 18 ust. 1 (r).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których strony nie będą w stanie rozwiązać ugodą we własnym zakresie, zostaną skierowane do rozstrzygnięcia przez właściwe rzeczowo sądy.

§ 27

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołuje się :

Zbigniewa Soję - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

Roberta Kuriatę - pełniącego funkcję członka Zarządu.

§ 28

Koszty zawarcia niniejszego aktu ponosi Spółka.

§ 29

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 30

Pobrano opłaty:

1) podatek od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 7 ustawy z dnia 9 września 2000 roku, (Dz. U. Nr 86, poz. 959) po pomniejszeniu o kwotę podatku przypadającego od podmiotów zwolnionych od podatku od czynności cywilnoprawnej o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy tj. jednostek samorządu terytorialnego- złotych 80,-

2) za sporządzenie tego aktu na mocy § 1, 2 i 6 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej złotych 1,-

3) 22 % podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 roku (Dz.U.Nr 11, poz. 50) od kwoty wymienionej w pkt 2 złotych 0,22.-