Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Umowa spółki

 

§ 19

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejsza umowa Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 20

Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział wypracowanego zysku -przez Spółkę pomiędzy jej Wspólników. Zyski zasilać będą kapitał lub fundusze Spółki zgodnie z treścią uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 21

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania;

b) skreślony;

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki;

d) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków.

e) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat;

f) uchwalanie "Regulaminu Zarządu" oraz uchwalanie "Regulaminu działalności poręczycielskiej"

g) tworzenie i znoszenie funduszów celowych;

h) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;

i) zmiana umowy Spółki;

j) podwyższanie kapitału zakładowego, a także zarządzanie dopłat i ich zwrotu;-

k) połączenie lub przekształcenie Spółki;

l) rozwiązywanie i likwidacja Spółki;

m) wybór likwidatorów;

n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;

o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki;

p) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:

(I) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały;

(II) wspólnik posiadający udziały w Spółce;

(III) podmiot powiązany kapitałowo ze wspólnikiem posiadającym udziały w spółce;

(IV) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Zarządu Spółki;

q) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej spółki lub przystąpienie do niej, zawarcie umowy o udziale w zyskach lub przychodach bądź jakiejkolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody Spółki lub jej zyski są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami;

r) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wysokość kapitału- zakładowego.

s) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Wspólników.