Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Umowa spółki

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta część kapitału zakładowego.

4. Zarząd jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem -Zgromadzenia oraz tych wspólników którzy tego zażądali na piśmie, telefaksem nadanym w dniu wysłania zawiadomień.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbyć się nie później niż sześć tygodni po jego złożeniu.

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Złotoryi.

§ 18

Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.