Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Umowa spółki

 

ZARZĄD SPÓŁKI

 

§ 8

1. Zarząd Spółki jako organ wykonawczy zarządza majątkiem  i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem działalności gospodarczej oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. 

2. Zarząd Spółki może liczyć od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.

3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani i odwoływani są uchwałą Rady Nadzorczej na kadencję trwająca trzy lata.

4. Do Zarządu mogą być powoływani Wspólnicy Spółki lub inne osoby.

§ 9
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki do kwoty 200.000 zl (dwieście tysięcy złotych) upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu albo współdziałanie Prezesa lub Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 10

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub innego organu należą do kompetencji Zarządu.

2. Zarząd obowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami regulaminów uchwalanych przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Tryb działania Zarządu określa "Regulamin Zarządu" uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Upoważniony uchwałą Zgromadzenia Wspólników pełnomocnik zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

§ 11

Zasady prowadzenia działalności poręczycielskiej określa "Regulamin działalności poręczycielskiej i współpracy z bankami" uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.

RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.

2. Rada Nadzorcza powoływana jest na trzy lata .

3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Skreślony.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego , Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

§ 13

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

3. Uchwały rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy powołanego składu- Rady.

§ 14

Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych Kodeksem Spółek Handlowych należy:

1. Składanie Zgromadzeniu Wspólników informacji z badania rocznego sprawozdania finansowego i z badania sprawozdania -Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

2. Skreślony.

3. Zawieszenia w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.

4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu