Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin


Postanowienia końcowe
§ 10

1. Zmiany umowy kredytu lub pożyczki mogące mieć wpływ na zwiększenie zakresu odpowiedzialności Fundusz, a zwłaszcza wzrost kwoty kredytu / pożyczki, wydłużenie terminu spłaty kredytu/pożyczki, zmiana harmonogramu spłaty kredytu / pożyczki nie powodują zwiększenia zobowiązania Funduszu z tytułu udzielonego poręczenia, jeżeli nie dokonano odpowiedniej zmiany poręczenia.

2. Zmiana warunków udzielania poręczenia następuje w takim samym trybie, jak zawarcie umowy o kredyt/pożyczkę.

3. Poręczenie wygasa w przypadku:

a) upływu terminu, na jaki zostało udzielone,

b) wykonania zobowiązania lub umorzenia długu zabezpieczonego poręczeniem,

c) zwolnienia Funduszu przez instytucję finansową z zobowiązań przewidzianych w poręczeniu,

d) zaistnienia innego zdarzenia, z którym przepisy prawa wiążą skutek w postaci wygaśnięcia poręczenia.

§ 11

Regulamin może być zmieniony przez Fundusz, z tym że zmiany nie mają znaczenia prawnego dla wcześniej zawartych umów.