Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin


Monitoring
§ 8

Fundusz na bieżąco współdziała z instytucją finansową przy monitorowaniu zdolności kredytowej kredytobiorcy / pożyczkobiorcy.

Wykonanie zobowiązania i roszczenia zwrotne Funduszu
§ 9

1. Jeżeli zostały spełnione określone w poręczeniu warunki, od których jest uzależniona wymagalność zobowiązania Funduszu, instytucja finansowa zwraca się do Funduszu z pisemnym wezwaniem do zapłaty zawierającym oznaczenie kwoty zobowiązania i termin zapłaty.

2. Po otrzymaniu udokumentowanego wezwania Fundusz bada zasadność roszczenia i jeżeli spełnia ono warunki określone poręczeniem wypłaca żądaną kwotę. Zasadność roszczenia określa poręczenie.

3. O wykonaniu zobowiązania wynikającego z poręczenia Fundusz zawiadamia kredytobiorcę / pożyczkobiorcę i wzywa go do zwrotu wykonanego świadczenia oraz do zapłaty poniesionych kosztów.

4. Jeżeli wezwanie to okaże się bezskuteczne Fundusz dochodzi swoich roszczeń z ustanowionych zabezpieczeń oraz innych składników majątku dłużnika, korzystając z drogi postępowania sądowego.

5. Funduszowi przysługują odsetki ustawowe od niewykonanych w terminie zobowiązań pieniężnych obciążających dłużnika.