Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin


§ 6

1. Po podjęciu pozytywnej decyzji, o udzieleniu poręczenia Fundusz zawiera z wnioskodawcą umowę o udzielenie poręczenia, a następnie przekazuje do instytucji finansowej dowód poręczenia.

2. Wzór poręczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

3. Przed zawarciem umowy Fundusz może wydać zapewnienie udzielenia poręczenia (promesę). Do wydania promesy poręczenia stosuje się odpowiednio postanowienia §5.

4. O odmowie udzielenia poręczenia, Fundusz powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę i bank.

Poręczenie
§ 7

1. Decyzja o udzieleniu poręczenia podlega wykonaniu, jeżeli wnioskodawca

a) wystawił na rzecz Funduszu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia,

b) ustanowił dodatkowe zabezpieczenia, określone przez Fundusz.

2. Niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 Fundusz wystawia instytucji finansowej poręczenie.

3. Z tytułu udzielonego poręczenia lub wydanej promesy Fundusz pobiera prowizję zgodnie z Tabelą prowizji i opłat, która uwzględnia ryzyko, koszty administracyjne i zwrot na kapitale.

4. W przypadku zmiany umowy o udzieleniu poręczenia Fundusz pobiera 50% prowizji określonej w ust 3.

5. Prowizja za udzielone poręczenie, o której mowa w ust. 3, może być w szczególnych przypadkach obniżona lub podwyższona decyzją Zarządu.

6. Przedterminowa spłata kredytu lub pożyczki, jak również rezygnacja z poręczenia, które zostało już udzielone, nie rodzi obowiązku zwrotu pobranej prowizji ani opłaty.

7. Prowizja określona w umowie o udzielenie poręczenia lub promesy poręczenia winna być wpłacona przez wnioskodawcę na rachunek Funduszu przed udzieleniem poręczenia.