Statystyki

Odsłon artykułów:
142961

Goście na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin


Zasady udzielania poręczeń
§ 4

1. Fundusz udziela poręczenia na okres spłaty kredytu lub pożyczki o okresie spłaty nie dłuższym aniżeli 60 miesięcy.

2. Poręczenie może być udzielone do wysokości 80 % kwoty kapitału przyznanego kredytu lub pożyczki, zaś wartość poręczenia w okresie jego trwania nie może przekroczyć 80% wysokości aktualnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej.

3. Odpowiedzialność Funduszu z tytułu poręczenia nie obejmuje, prowizji, opłat, ani kosztów dochodzenia należności przez bank.

4. Suma zobowiązań Funduszu z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 5% kapitału funduszu.

5. Minimalna jednorazowa kwota jednego poręczenia wynosi 5.000,-zł.

6. Maksymalna kwota czynnych poręczeń nie może przekroczyć podwójnej wysokości aktualnego kapitału poręczeniowego.

Wniosek o udzielenie poręczenia
§ 5

1. Poręczenie jest udzielane na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć całość dokumentacji złożonej w instytucji finansowej. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu / pożyczki instytucja finansowa przekazuje do Funduszu informację o podjętej decyzji kredytowej/pożyczkowej.

3. Fundusz może, jeżeli zajdzie taka konieczność, zażądać od wnioskodawcy dodatkowych materiałów potrzebnych przy ocenie wniosku o udzielenie poręczenia.

4. Fundusz w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach dokonuje analizy ryzyka niespłacenia przez Przedsiębiorcę zobowiązania.

5. Fundusz może odmówić udzielenia poręczenia bez podania przyczyny również w przypadku, gdy wnioskodawca posiada zdolność kredytową.

6. Decyzja w przedmiocie udzielenia poręczenia jest podejmowana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Spółkę wniosku wraz z pełną dokumentacją.