Statystyki

Odsłon artykułów:
135276

Goście na stronie

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin

Funduszu Poręczeń Kredytowych
Uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi dnia 9 września 2005r na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz § 21 pkt. f UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zawartej w dniu 11 lipca 2001 z póź. zm.

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w stosunkach z bankami i innymi przedsiębiorcami w związku z zabezpieczaniem zwrotu kredytów i pożyczek udzielanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Fundusz - Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi - podmiot prowadzący działalność poręczycielską zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Zarząd - Zarząd Funduszu Poręczeń Kredytowych w Złotoryi Spółka z. o. o.

3. Wnioskodawca - przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie poręczenia przez Spółkę.

4. Przedsiębiorca - mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. U. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004), mający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Bank - bank krajowy, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy.

6. Kredyt - kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego.

7. Pożyczka - pożyczkę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8. Poręczenie - poręczenie udzielone przez Spółkę.

9. Instytucja Finansowa - podmiot udzielający wnioskodawcy finansowania w postaci kredytu lub pożyczki poręczanego przez Fundusz.