Statystyki

Odsłon artykułów:
135286

Goście na stronie

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Poręczenie kredytu

1. Decyzja o udzieleniu poręczenia podlega wykonaniu, jeżeli wnioskodawca

a) wystawił na rzecz Funduszu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia,

b) ustanowił dodatkowe zabezpieczenia, określone przez Fundusz.

2. Niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 Fundusz wystawia instytucji finansowej poręczenie.

3. Z tytułu udzielonego poręczenia lub wydanej promesy Fundusz pobiera prowizję zgodnie z Tabelą prowizji i opłat, która uwzględnia ryzyko, koszty administracyjne i zwrot na kapitale.

4. W przypadku zmiany umowy o udzieleniu poręczenia Fundusz pobiera 50% prowizji określonej w ust 3.

5. Prowizja za udzielone poręczenie, o której mowa w ust. 3, może być w szczególnych przypadkach obniżona lub podwyższona decyzją Zarządu.

6. Przedterminowa spłata kredytu lub pożyczki, jak również rezygnacja z poręczenia, które zostało już udzielone, nie rodzi obowiązku zwrotu pobranej prowizji ani opłaty.

7. Prowizja określona w umowie o udzielenie poręczenia lub promesy poręczenia winna być wpłacona przez wnioskodawcę na rachunek Funduszu przed udzieleniem poręczenia.