Statystyki

Odsłon artykułów:
135279

Goście na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

FAQ

Co to jest Fundusz Poręczeń Kredytowych?

Coraz częściej na świecie, coraz większą rolę przypisuje się małym i średnim przedsiębiorstwom, które stały się siłą napędową, motorem rozwoju gospodarki. Jednak te właśnie przedsiębiorstwa mają często utrudniony dostęp do finansowania bankowego ze względu chociażby na brak historii kredytowej, czy brak wystarczającego zabezpieczenia wymaganego przez bank, czy może też ze względu na prowadzenie uproszczonej księgowości, która utrudnia bankowi dokładną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa. Jedną z głównych form usuwania tych przeszkód stało się podstawowe narzędzie finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, jakim są poręczenia kredytowe udzielane przez specjalnie do tego celu powołane fundusze poręczeń kredytowych.
   W związku z coraz większym zainteresowaniem różnych środowisk tematem Funduszy, a także mając na uwadze sytuację gospodarczą i społeczną naszego miasta i okolic, na terenie Powiatu Złotoryjskiego został utworzony Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, który działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
   Fundusz powstał w listopadzie 2001 r. Udziałowcami Spółki są: Powiat złotoryjski, Miasto Złotoryja, Gmina Zagrodno, Gmina Złotoryja, Powiatowy Bank Spółdzielczy, Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego, Miasto i Gmina Świerzawa.
   Celem istnienia i działania Funduszu jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw całego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Złotoryjskiego poprzez:
- zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, co umożliwi rozwój i konkurencyjność rynku.
- pomoc w aktywnym zwalczaniu bezrobocia na naszym terenie (np. tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców).Kto może starać się o poręczenie kredytu lub pożyczki

- ze środków Funduszu mogą być udzielane poręczenia przedsiębiorcom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
- Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na terenie województwa dolnośląskiego.


Jakie są warunki udzielania poręczeń?

W Funduszu dokonuje się oceny wniosku o poręczenie oraz wniosku kredytowego/ pożyczkowego wraz z załącznikami, o których mowa wyżej.
   Wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% wartości aktualnej kwoty podstawowej udzielonego kredytu/pożyczki. Kwota poręczenia nie może przekroczyć 5% kapitału funduszu.
   Beneficjent wyraża zgodę na udostępnienie prowadzonych ksiąg handlowych oraz wszelkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty i informacje udostępniane będą na każde żądanie Funduszu.
   Wszelkie dokumenty finansowe (i zawarte w nich informacje) przedkładane Funduszowi przez Wnioskodawcę są poufne.
   W celu przystąpienia do procedury o przyznanie poręczenia, Wnioskodawca wypełnia standardowy wniosek, który następnie jest przekazywany do rozpatrzenia. Wniosek musi być m.in. uzupełniony następującymi dokumentami:
- dokumenty rejestracyjne firmy,
- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u,
- dokumenty finansowe (bilans, rachunek wyników),
- kopie dokumentów założonych, w instytucji Finansowej,
- weksel in blanco,
- deklaracja wekslowa.