Statystyki

Odsłon artykułów:
135281

Goście na stronie

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

10 lat Funduszu Poręczeń Kredytowych

   W lipcu 2011 roku minęło 10 lat od podpisania aktu notarialnego powołującego Spółkę Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi.

 Pierwszy Zarząd reprezentowali:

1. Zbigniew Soja     -  Prezes Zarządu

2. Robert Kuriata    -  Członek Zarządu

Na Prokurenta Funduszu powołano Pana Jana Dziadyka.

Fundusz zajmuje się udzielaniem poręczeń kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na obecną chwilę mamy podpisane umowy o współpracę z:

- Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Złotoryi,

- Bankiem Spółdzielczym w Legnicy,

oraz

- Starostwem Powiatowym w Złotoryi.

Z dniem 30 września 2010 r. zrezygnowaliśmy ze współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego z uwagi na dużą odległość i brak możliwości dokładnej weryfikacji potencjalnych beneficjentów.

Dzięki dobrej współpracy z Bankami i instytucjami finansującymi do dnia dzisiejszego nie było konieczności spłacania kredytu za kredytobiorcę poręczającego się w Funduszu. 

Pierwsze poręczenie Spółka udzieliła 22.11.2001 r. na kwotę 30.000,- zł

Do obecnej chwili udzielono 170 poręczeń na kwotę 9.212.200,- zł

Wartość poręczonych kredytów – 20.680.200,- zł

Średnie poręczenie wynosi 54.189,- zł.

W poszczególnych latach udzielanie poręczeń kształtowało się następująco:

2001 r.   -     1 poręczenie,    kwota poręczenia     -         30.000,-zł

2002 r.   -     4 poręczenia        „            „               -         87.000,-zł

2003 r.   -   10 poręczeń           „            „              -       207.200,-

2004 r.   -     7 poręczeń           „            „              -       236.500,-zł

2005 r.   -     9 poręczeń           „            „              -       111.400,-

2006 r.   -   28 poręczeń           „            „              -       699.120,-zł

2007 r.   -   35 poręczeń           „            „              -    1.914.080,-zł

2008 r.   -   30 poręczeń           „            „              -    2.385.200,-zł

2009 r.   -   28 poręczeń           „            „              -    2.050.200,-zł

2010 r.   -   13 poręczeń           „            „              -       939.500,-zł

2011 r.   -     5 poręczeń          „             „              -       552.000,-zł

Na dzień 12 sierpnia 2011 r. pozostało 39 poręczeń czynnych na kwotę 2.580.980 zł.

Początkowy kapitał wynosił 300.000 zł (30 udziałów po 10 tys. zł), reprezentowany przez:

   -  Starostwo Powiatowe w Złotoryi (10 udziałów),

   - Urząd Miasta w Złotoryi (10 udziałów),

   - PBS w Złotoryi (5 udziałów),

   - Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego (3 udziały),

   - Urząd Gminy Złotoryja (1 udział),

   - Urząd Gminy Zagrodno (1 udział),

5 października 2004 r. Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego sprzedał 1 udział na rzecz Miasta i Gminy Świerzawa.

Uchwałą Nr 7/2002 z dnia 24 września 2002 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na wystąpienie Zarządu z wnioskiem do PARP o dotację. 08 kwietnia 2003 r. Spółka podpisała Umowę Nr 05/51/IF/03 otrzymując 250.000 zł dotacji z PARP na powiększenie kapitału.

W okresie obowiązywania umowy, Spółka udzieliła 9 poręczeń na kwotę 284.700 zł i tym samym zostały spełnione warunki zawarte w art. 2 umowy (umowa wygasa w dniu, w którym łączna wartość udzielonych poręczeń przekroczy 100% wartości dotacji). Przyznana nam dotacja została do dnia 31 grudnia 2004 r. w pełni wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i spełniła swój podstawowy cel.

W 2006 roku Fundusz podpisał z PARP-em umowę o dofinansowanie 3.000.000 zł Transze uzależnione były od aktywności poręczeniowej Funduszu i wpływały ratami po złożeniu kolejnych wniosków o płatności pośrednie.

Kolejne raty dofinansowania z PARP-u :

- w dniu 16.06.2006 r. wpłynęła kwota premii w wysokości 600.000,00

- w dniu 21.08.2007 r. wpłynęła pierwsza płatność pośrednia 1.049.116,39

- w dniu 21.11.2007 r. wpłynęła druga płatność pośrednia 445.355,16

- w dniu 25.01.2008 r. wpłynęła trzecia płatność pośrednia 439.147,46

- w dniu 10.06.2008 r. wpłynęła czwarta płatność pośrednia 206.923,20

- w dniu 13.08.2008 r. wpłynęła piąta płatność pośrednia 109.452,65 

Po pozytywnym audycie wykonanym w październiku 2008 r. przez biegłego rewidenta, 26 listopada otrzymaliśmy na konto kwotę 150.000 zł stanowiącą końcowe rozliczenie umowy. W czerwcu 2008 r. zakończyliśmy realizację projektu wywiązując się z podpisanej z PARP-em umowy.

Na mocy umowy zawartej miedzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, pozyskane środki są w dyspozycji Funduszu, z zastrzeżeniem, że będą przeznaczone wyłącznie na udzielenie poręczeń dla przedsiębiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obecnie Fundusz może poręczać kwoty do 168.000 zł, nie więcej niż 80% przyznanego kredytu lub pożyczki udzielonych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, Bank Spółdzielczy w Legnicy i Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Okres poręczenia to maksymalnie 5 lat.

Jedyna opłata za poręczenie to prowizja, która kształtowała się różnie w zależności od zainteresowania kredytami. W miesiącu sierpniu 2011 r. prowizja kształtuje się od 0,5%  do 0,9% wysokości poręczenia w zależności od długości spłaty (od 6 do 60 m-cy) kredytu lub pożyczki. Warunkiem przyznania poręczenia jest tzw. zdolność kredytowa firmy ubiegającej się o poręczenie.

Jeśli chodzi o fundusze unijne, to w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek w Konkursie Nr 1/2010/DFP na Pośredników Finansowych w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego i Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2010 r. zostaliśmy wybrani do dalszego ubiegania się o reporęczenie. Kwota przyznanego limitu reporęczenia wynosiła 3.440.000 zł. Jednakże po dokładnym przeanalizowaniu Umowy Operacyjnej oraz na podstawie opinii radcy prawnego, stwierdziliśmy, że Umowa jest jednostronna, obwarowana licznymi zabezpieczeniami zapewniającymi Bankowi Gospodarstwa Krajowego bardzo uprzywilejowaną pozycję i przy takiej konstrukcji osiągnięcie jakiegokolwiek zysku byłoby bardzo trudne. Dodatkowo BGK nakładał na poręczeniobiorców bardzo dużo obowiązków. W związku z powyższym nie doszło do  podpisania umowy.

Działalność promocyjna Spółki prowadzona jest poprzez:

   - zamieszczanie informacji o działalności funduszu w lokalnej prasie,

   - opracowanie informacji plakatowej i ulotek,

   - bezpośrednia informacja udzielana przedsiębiorcom o możliwości pozyskania poręczeń

   - pomoc przy wypełnianiu wniosków poręczeniowych,

   - utrzymywanie stałych kontaktów z Wydziałami Kredytów w bankach, z którymi podpisaliśmy Umowy.

W związku z trudną sytuacją na rynku zainteresowanie kredytami a tym samym poręczeniami zmalało w porównaniu do lat poprzednich. Należy podkreślić, że w ostatnim okresie przedsiębiorcy korzystają głównie z kredytów obrotowych a rzadziej inwestycyjnych.

Niemniej jednak fundusz nadal prowadzi działalność informacyjno-promocyjną. W ostatnim okresie opracował plakaty i ulotki zachęcające do korzystania z poręczeń i przekazał współpracującym bankom celem zainteresowania ofertą.

Z okazji jubileuszu dnia 12 sierpnia 2011 r. spotkali się właściciele oraz członkowie Rad Nadzorczych i Zarządów Funduszu wszystkich kadencji.
 

 Spotkanie z okazji 10-lecia funkcjonowania Funduszu Poręczeń Kredytowych